Hoppa till huvudinnehåll

Styrning och kontroll

Styrning
Styrningen inom Clowner utan Gränser utövas i huvudsak genom styrelsen och revisorerna. Clowner utan Gränser leds av en ideellt arbetande styrelse som väljs av föreningens årsstämma. På årsmötet väljs också revisorer, en av revisorerna ska vara auktoriserad och den andra revisorn är förtroendevald internrevisor. Styrelseledamöterna väljs på ett respektive två år. De utvärderas och presenteras av valberedningen samt kontrolleras via upplysningscentralen efter val. Styrelsen sätter, med utgångspunkt från årsmötets beslut, upp mål och prioriteringar för verksamheten. Främsta verktygen i detta arbete är verksamhetsplanen och fastställandet av budget. Styrelsen kan under året fatta kompletterande beslut rörande prioriteringar och mål. De följer också upp hur målen uppnåtts.

Generalsekreteraren tillsätts av styrelsen och är ansvarig inför densamma. Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet på kansliet, har det operativa ansvaret för ekonomi och verksamhet. Generalsekreteraren medverkar på styrelsens möten som adjungerad. Generalsekreteraren omfattas av kollektivt tjänstemans avtal och innehar en månadslön på 50 000 kr. Inga andra ersättningar eller förmåner utgår till generalsekreteraren.

Årsmöte
Kallelse går stadgaenligt ut tre veckor innan stämman till medlemmar. För mer information kontakta info@clownerutangranser.se eller se stadgar.

Årsredovisningar
Här kan du se Clowner utan Gränsers årsredovisningar.

Kontroll
Clowner utan Gränser innehar 90-konto, vilket innebär att organisationen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som ser till att pengar som samlas in till organisationen genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration, till exempel kvalitetskontroller för att stödet och hjälpen ska bli så effektiv som möjligt. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och granskas av dem kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Till Svensk insamlingskontrolls hemsida

Intern kontroll och styrning
Clowner utan Gränser styrs av interna dokument som reglerar hur vi hanterar avgörande frågor.

Klicka här för att se policys och styrdokument.

Giva Sverige – För etisk och professionell insamling
Clowner utan Gränser är en del av Giva Sverige, en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling. Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende. Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitetskod. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med kvalitetskoden, från och med 2013, skall en effektrapport upprättas varje år. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. För att öka tydligheten redovisar Clowner utan Gränser hur vi följer kvalitetskoden enligt det format som är upprättat av Giva. 

Läs våra senaste rapporter nedan:

Läs vår kodrapport:

Läs revisorns granskning av Clowner utan Gränsers efterlevnad av Givas kvalitetskod. Revisor: Josefin Fors, aukt. revisor Grant Thorton.

Stadgar
Klicka på länken nedan för att läsa Clowner utan Gränser stadgar.

Clowner utan gränser roterande text