Hoppa till huvudinnehåll

Policys och styrdokument

Clowner utan Gränser styrs av interna dokument som reglerar hur vi hanterar avgörande frågor.

Visselblåsarpolicy
Clowner utan Gränser har en visselblåsarpolicy för att säkerställa att oegentligheter inte förekommer i organisationen.

Förebyggande av korruption och jäv
Clowner utan Gränser ska i alla sammanhang motverka korruption, jäv, mutor, utnyttjande av tjänsteställning och partiskhet. Tydliga regler, administrativa rutiner och transparenta beslutsprocesser ligger till grund för vårt agerande. Du får inte ge eller ta emot gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster eller samarbeten. Om personer eller grupper vill visa dig sin uppskattning (i form av exempelvis blommor, choklad eller andra mindre minnesgåvor) får värdet inte överstiga 200 sek. Du får aldrig ta emot gåvor i pengar. För att undvika jäv får du som är volontär, anställd eller styrelseledamot aldrig vara med och fatta beslut om sådant som kan gynna dig personligen och/eller företag/organisationer som du företräder. Du är alltid skyldig att informera styrelse eller generalsekreterare om du misstänker korruption, jäv eller dylikt.

Uppförandekod
Alla som gör uppdrag för Clowner utan Gränser förbinder sig att följa organisationens uppförandekod. Alla som uttalar sig i Clowner utan Gränsers namn eller genomför uppdrag åt Clowner utan Gränser förbinder sig att följa dessa.

Barnskyddspolicy
Clowner utan Gränser strävar alltid efter att skapa en trygg och positiv miljö för de barn vi möter och tar detta ansvar på största allvar. Att skydda barn är en självklar del av Clowner utan Gränsers mission och barnets bästa kommer alltid i första hand.

Finansiering och ekonomi
Clowner Utan Gränser har styrande riktlinjer som reglerar hur vi kan samla in medel till vår verksamhet, hur kapital får placeras, hur medel får vidareförmedlas, vilka företag vi samarbetar med etc.

Miljö och hållbarhet
Clowner utan Gränser strävar efter att skapa en verksamhet som tar ansvar för människor och miljö och aktivt arbetar för att minska vår negativa påverkan på dessa.

Integritetspolicy
Clowner utan Gränser arbetar löpande med integritetsfrågor.

Clowner utan gränser roterande text